Ordensregler:

1. Al adfærd foregår under hensyntagen til andre elever og medarbejdere, samt med respekt og tolerance.
 
2. Alle behandler inventar, apparatur og bygninger hensynsfuldt. Den enkelte elev eller forældremyndigheds-indehaver er ansvarlig for elevens handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler.
 
3. Rygning er ikke tilladt på skolens område. Hertil hører også e-cigaretter, snus og lignende.
 
4. Elever må som udgangspunkt ikke indtage eller være i besiddelse af øl, vin, spiritus eller andre rusmidler i skoletiden eller på skolens område. Ved særlige arrangementer kan anden aftale vedrørende alkohol være indgået med ledelsen.
 
5. Mobiltelefoner er ikke tilladt i undervisningen, ved mindre at andet aftales med læreren.
 
6. Billeder og videofilm må ikke optages og offentliggøres uden den afbilledes samtykke.
 
7. Der er møde- og aktivitetspligt til al undervisning, herunder også ekskursioner, studierejser, terminsprøver og årsprøver. Aktivitetspligten betyder, at eleven møder forberedt, deltager aktivt i klasse- og gruppearbejde og afleverer sine skriftlige opgaver rettidigt.
  
8. Eleverne skal, uanset det nærmere indhold af de lokale studie- og ordensregler, umiddelbart og loyalt efterfølge de konkrete anvisninger, som skolens ledelse giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.
 

Sanktioner ved snyd

 
Første gang en lærer konstaterer snyd gives eleven en mundtlig advarsel af læreren, og det indberettes til uddannelseslederen. Opgaven afvises, og det udløser 100 % fravær for afleveringen. Opgaven kan ikke genafleveres. Det er faglæreren, der foretager vurderingen og dokumentationen af omfanget af snyd.
Anden gang: Eleven får ved en samtale, hvor faglæreren og uddannelseslederen deltager, en skriftlig advarsel af uddannelseslederen. Advarslen sendes i kopi til forældrene, hvis eleven er under 18 år.
Tredje gang: Dokumenteret snyd betyder, at eleven kan bortvises midlertidigt eller permanent efter rektors afgørelse.
Skolen betragter snyd som en alvorlig forseelse, og en advarsel for snyd bortfalder derfor normalt ikke ved et nyt skoleårs begyndelse.
 
Skoleledelsen på Sankt Petri Skole
11. december 2017
 
 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk