I dansk følger Sankt Petri Skole Fælles Mål, Faghæfte 1, både hvad gælder formål, trinmål, slutmål og læseplan.

 
Dansk indgår desuden i et tæt samarbejde med tysk – skolens andet hovedsprog – omkring almene læreropgaver så som varetagelse af klasselærerfuntionen. Dansk- og tysklærere koordinerer klasseteamets arbejde, herunder varetagelse af de timeløse fag, og samarbejder omkring dækning af de faglige discipliner, som de har tilfælles. Således har dansklæreren ansvaret for elevens oplæring i brug af computer og omkring forøvelser til og gennemførelse af projektopgaven. Tysklæreren har ansvaret for, at eleven modtager undervisning i at tilegne sig en håndskrift.
Under hensyntagen til den dansk-tyske profil lægges der vægt på at synliggøre de relationer, der har været og er mellem Danmark og Tyskland på det sproglige og kulturelle område.
 
 

 

Formål for dansk

 
§ 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.
Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion.
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.
 
 
På Sankt Petri Skole har vi valgt at arbejde med trinmål efter 4. og 6. klassetrin og med slutmål efter 9. klasse – de samme som for folkeskolen. For faget dansk har vi desuden fastsat følgende trinmål:
Alle elever kan læse efter 2. klasse.
Alle elever kan stave de 120 mest almindelige ord efter 4. klasse.
 
 

Efter 4. klassetrin


Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området:

 

Det talte sprog

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof
 • give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel
 • bruge visuelle hjælpemidler
 • lytte aktivt og følge op med spørgsmål
 • fungere som ordstyrer i en mindre forsamling
 • forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer.
 

Det skrevne sprog – læse

 • læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen
 • oversigtslæse og punktlæse
 • fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat
 • læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form
 • læse lette og korte norske og svenske tekster.
 

Det skrevne sprog – skrive

 • skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser
 • skrive kronologisk ud fra indsamlet stof
 • skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog
 • give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål
 • skrive refererende, beskrivende og berettende
 • følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster
 • bruge ordbog, der angiver bøjningsformer
 • skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift
 • skrive på computer med passende hastighed
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster
 • bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster.

 

Sprog, litteratur og kommunikation

 • kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion
 • have viden om sproglige virkemidler
 • vide, hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser
 • have viden om forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • have kendskab til, at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i
 • have kendskab til, at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier, og kunne sammenligne med deres egne værdier
 • samtale om tekster og andre udtryksformer både ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber
 • kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form
 • søge information på forskellige måder.

 

 

Trinmål for dansk efter 6. klassetrin

 
 

 

Det talte sprog

 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
–   bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
–   udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof
–   udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form
–   bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre
–   bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher
–   lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål
–   fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling
–   forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene.
 
 

 

Det skrevne sprog – læse

 

 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
–   læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
–   bruge forskellige læsemåder - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
–   fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé
–   læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form
–   læse lette norske og svenske tekster.
 
 

 

Det skrevne sprog – skrive

 

 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
–   skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
–   skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form
–   skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende  
–   indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst
–   bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster
–   bruge regler for sammensætninger
–   bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer
–   bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster
–   bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation  
–   skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed
–   skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
–   give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning
–   bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater.
 
 

 

Sprog, litteratur og kommunikation

 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
–   bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion  
–   udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
–   vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
–   kende betydningen af sproglige virkemidler
–   skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget
–   kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
–   kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i
–   finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
–   fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre
–   kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
–   gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
–   udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form
–   søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.
 

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) for dansk efter 9. og 10. klassetrin

 
§ 2. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i det talte sprog , der sætter dem i stand til at
1)   tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen,
2)   udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form,
3)   bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen,
4)   bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor,
5)   lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling, og
6)   lytte til norsk og svensk med forståelse.
  Stk. 2. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i det skrevne sprog , der sætter dem i stand til at
1)   læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse,
2)   bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie,
3)   fastholde det væsen