Evaluering af den samlede undervisning


Sankt Petri Skole evaluerer undervisningens effekt trinvis på følgende måde:

teamsamarbejde omkring den enkelte klasse, hvor bl.a. den målrettede indsats om de enkelte elevers faglige og sociale udvikling samt evt. støtteforanstaltninger så som specialundervisning drøftes

to årlige teammøder med deltagelse af skoleledelsen

to forældresamtaler per elev (hvor den ene er behovsrelateret)

elevsamtaler med de enkelte elever

skriftlige meddelelser i form af karakterblade til forældrene om elevernes standpunkter:
 
0. til 3. klasse én gang om året ved skoleårets afslutning: Der bedømmes elevens standpunkt i hovedfagene dansk, tysk og matematik, idet udvalgte fag-trinmål danner grundlag for vurderingen. Der bedømmes efter følgende kriterier: meget sikker, sikker, overvejende sikker og usikker.

Faget matematik: Næsten alle elever ligger i de to bedste kategorier.

Faget dansk: Som international dansk-tysk skole optages der hvert skoleår i et større omfang elever, der endnu ikke taler dansk. Indlæring af dansk sikres via støtteundervisning i smågrupper, finansieret via ressourcer tilhørende ”dansk som andetsprog”. Der tages i starten hensyn til dette i bedømmelsen af elevens standpunkt i faget. Elevens fremgang i tilegnelsen af dansk evalueres løbende.

Generelt ligger eleverne faglige standpunkt i faget dansk over middel.

Faget tysk: deltagelse i undervisningen i faget tysk er obligatorisk for alle elever på alle klassetrin. Der differentieres i faget via holddannelse i en mindre del af tysktimerne.

Generelt ligger elevernes faglige standpunkt i faget tysk over middel

Teamet omkring elever med indlæringsproblemer tager nøje op til overvejelse, hvordan vi kan hjælpe de få elever, der ikke klarer at opfylde målene tilstrækkeligt.

4. til 9. klasse to gange om året: Ved vinterferien og ved skoleårets afslutning.

Elevens standpunkt i samtlige fag bedømmes ved hjælp af karakterer. En overvejende del af eleverne opfylder til fulde fagmålene.

Når eleverne forlader skolen efter 9. klasse, fortsætter 90 % af eleverne deres skolegang på gymnasiet. Tilbagemeldinger fra gymnasier viser, at Sankt Petri Skoles elever absolut lever op til undervisningens krav i gymnasiet. De cirka 10 %, som vælger andre uddannelsestilbud efter 9. klasse, vender tilbage til tysktalende lande eller vælger at tage 10. klasse på en anden skole for herefter at fortsætte i gymnasiet.

De gode resultater af undervisningen vises endvidere ved:
Folkeskolens afgangsprøve FSA: Elevernes resultater har flere år i træk placeret Sankt Petri Skole blandt de bedste 10 skoler i Danmark

SEK I – Prüfung (9. klasse): Eleverne består prøverne med gode resultater.

Tilsyn med undervisningen: Tilsynsrapporterne bekræfter, at elevernes standpunkt i sammenligning med andre skoler ligger langt over middel i samtlige fag

Skoleledelsen

Marts 2009
 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk