Sankt Petri Skoles antimobbestrategi

 

På Sankt Petri Skole arbejder vi for, at:

 • Alle børn har ret til et mobbefrit børneliv i et trygt undervisningsmiljø
 • Alle børn skal have en hverdag med sammenhold, fællesskab og respekt
 • Alle handler, når de er vidne til mobning
 • Mobning forebygges og håndteres i fællesskab

 

HVAD ER MOBNING?
Mobning er gentagende udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt af fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Mobning handler ikke om problembørn, men om problemer i børnefællesskaber.

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. For at undgå̊ mobning skal der opbygges trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

 

HVAD ER DIGITAL MOBNING?
Begrebet digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende eller ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier. Digital mobning adskiller sig fra den traditionelle mobning på følgende punkter:

 • -  Der er en vis anonymitet ved de sociale medier, der skaber stor usikkerhed blandt eleverne, idet man ofte ikke kender afsenderen.
 • -  Den digitale mobning kan stå̊ på 24 timer i døgnet og er ikke begrænset til kun at forekomme i skolegården i skoletiden.
 • -  Eksponeringen af den digitale mobning er særlig problematisk, fordi man ikke ved, hvor mange der har set de krænkende kommentarer eller billeder, og fordi man ikke altid kan slette dem igen.

For at undgå̊ digital mobning skal der opbygges trygge, tolerante fællesskaber uden for de sociale medier og samtidigt styrke elevernes digitale dannelse, særligt ift. de etiske dilemmaer, de kan støde på, og på fornuftig færdsel i det digitale rum.

 

MÅLET MED SKOLENS ANTIMOBBESTRATEGI
Målet er, at skolen forebygger og reducerer mobning (digitalt og på skolen) i videst muligt omfang og samtidig øger elevernes generelle trivsel og mulighed for deltagelse i trygge læringsfællesskaber. Det gør skolen ved at:

 • · Opbygge trygge og tolerante børnefællesskaber, hvor man ser hinanden, og det at være forskellige, som en styrke for fællesskabet og vores læring.
 • · Tage fælles ansvar for, at alle oplever skolen som et rart sted at være og hjælper hinanden til at blive en del af fællesskabet, så̊ ingen oplever, at de står uden for. Man anerkender og respekterer hinanden, og tager affære, når man oplever eller erfarer, at nogen bliver mobbet.
 • · Beskytte børn, der er udsatte, og tage sig af de bagvedliggende problemer.
 • · Reducere omfanget af digital mobning og sørge for, at eleverne er trygge og ved, hvordan de skal agere på de digitale medier.

Målet med antimobbestrategien er at øge elevernes generelle trivsel, herunder at der på alle klassetrin arbejdes med veldefinerede og alderssvarende problematikker inden for digital dannelse.

Antimobbestrategien skal ses i sammenhæng skolens værdiregelsæt og skolens øvrige målsætninger og politikker.

 

SÅDAN FOREBYGGER SKOLEN MOBNING

 

Sådan forebygger skolen mobning

Deltagere

Ansvarlig

Tidsplan

Gennem undervisning

· Skolen har fokus på læring med afsæt i anerkendelse, respekt og fællesskab, og giver plads til fejl.

·  Skolen sørger for at have viden om forskning, værktøjer og erfaringer mv. om antimobning både hos lærerne og ledelsen.

·  Skolen lytter som udgangspunkt til den enkelte elevs oplevelse og er opmærksomme på forskellige børns måder og muligheder for at ytre sig.

·  Skolen har regler for, hvordan man opfører sig anerkendende og respektfuldt over for hinanden, og reglerne er synlige og kendte i klassen, på årgangen og på skolen.

·  Skolen kommunikerer tydeligt og jævnligt til børn og forældre om klassens trivsel og sikrer et respektfuldt samarbejde med forældre i fælles alliance for at styrke klassernes trivsel.

·         Lærerne er opmærksomme på at fremme den sociale trivsel i valget af undervisningsaktiviteter og ved den mest hensigtsmæssige gruppesammensætning.

·         Skolen sørger for, at vikarer informeres om særlige trivselsfremmende tiltag, der er gældende i en klasse.

·  Skolen har undervisningsforløb om mobning i alle klasser og inddrager materialer og inspiration fra fx Alliancen mod mobning, Mary Fonden, Fri for Mobberi, Destination Trivsel fra Sex & Samfund, Red Barnet eller Børns Vilkår. Skolen henter viden og ideer i relevant forskning og hos forskere på området, som fx Helle Rabøl Hansen eller Stine Kaplan Jørgensen. Skolen benytter sig også̊ af ekstern ekspertise og fælles nationale tilbud og arrangementer om trivsel og digital dannelse, som fx </